Platform

* Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven.

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven  (SPGV) werd op 9 oktober 2002 opgericht op initiatief van de gemeente Veldhoven.
Voor de gemeente is de SPGV een klankbordgroep van waaruit het lokale gehandicaptenbeleid kan worden ontwikkeld en afgestemd.
De SPGV heeft tot doel op te komen voor de belangen van de Veldhovenaren, die gehandicapt zijn en voor hun achterban.
De aard en de mate van de handicap spelen geen rol, evenmin als de leeftijd.

* Vraagbaak voor de Veldhovense gemeenschap

De SPGV heeft als taak de gemeente Veldhoven gevraagd en ongevraagd te adviseren betreffende gehandicaptenvraagstukken.

Zij volgt het landelijke gehandicapten beleid. Er is een regelmatig contact met regionale zorginstanties met de winkeliersverenigingen, het openbaar vervoer in de regio, het Provinciaal Orgaan Gehandicaptenbeleid (POG) en natuurlijk met zorginstellingen binnen de gemeente.
De SPGV wil, naast de adviserende rol naar de gemeente toe, voor gehandicapten en voor hun achterban, binnen de gemeente Veldhoven, een centraal aanspreekpunt zijn

* Uw inbreng

De SPGV verwijst Veldhovenaren met een handicap naar die instanties, die voor hen van nut kunnen zijn bij het vereenvoudigen van het dagelijks leven.
Vragen en opmerkingen die de SPGV ontvangt, komen van individuele bewoners maar ook van organisaties en instellingen, ondermeer op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Deze vragen en opmerkingen worden gebundeld en zonodig aan de gemeente voorgelegd. Gezamenlijk wordt geprobeerd hierop een bevredigend antwoord te geven, of naar een oplossing te zoeken.

Om haar werk goed te kunnen doen heeft de SPGV inbreng nodig van diegenen met een handicap en van hen, die daar direct/indirect mee te maken hebben, zoals partners, familieleden en vrienden.

Hun ervaringen in het dagelijks leven zijn voor het PGV de basis van haar werk.

* SPGV voor U

Alleen met uw inbreng kan de SPGV meedenken, meebeslissen en meewerken aan een goed leefklimaat voor alle Veldhovenaren.
Wij leggen graag contact tussen u en de instanties die u verder kunnen helpen. Schrijf of mail ons!
Samen staan we immers sterk

* Contactgegevens

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven

Postbus 469
5500 AL  Veldhoven
info@spgv.nl

© 2021 SPGV SAMEN STERK VOOR EEN BETER GEHANDICAPTENBELEID! Sponsored by tutor.nl